WINAM Lịch sử phát triển

 Từ năm đầu tiên thành lập chỉ mới thực hiện 04 dự án, công ty nhanh chóng được tín nhiệm và hoàn thành 25 dự án vào năm 2014, 40 dự án vào năm 2015, tăng vọt 63 dự án tính đến cuối năm 2016.